V hudebním oboru Základní umělecké školy Music Art umožňujeme žákovi prostřednictvím aktivního vzdělávání využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Hudební obor je rozdělen do tří stupňů - dvouletý přípravný stupeň, I. stupeň sedmiletého a II. stupeň čtyřletého základního vzdělávání. Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou oblastí - Hudební interpretace a tvorba a Recepce a reflexe hudby a je tvořen očekávanými výstupy, které mají činnostní povahu se zaměřením na jejich praktické využití. V oblasti Hudební interpretace a tvorba žák získává základní hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí. Ve vzdělávací oblasti Hudební interpretace a tvorba se žák vzdělává v individuální výuce a v kolektivní výuce (Společné muzicírování - hra v komorních souborech, orchestru, sborovém zpěvu). Orientaci ve světě hudby umožňuje žákovi vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby. Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby se realizuje především v podobě kolektivní výuky (Hudební nauka).
Hudební obor
Rozvrh hodin hudební nauky
Barrandov
Žvahov
Sídlo školy
Písková 126
Praha 4, 143 00
IC 47114142