žádost o individuální výuku hudební nauky

Základní umělecká škola Music Art , Písková 126, Praha 4, 143 00 IC 47114142Udělení souhlasu s individuální/nepravidelnou docházkou do předmětu hudební nauka je zákonnému zástupci vyjádřeno písemnou formou. Žák je evidován v kategorii "individuální studijní plán". Prostřednictvím emailu bude zákonný zástupce dostávat informace o konzultacích a další informace k samostudiu včetně termínů testů za každé pololetí školního roku. Test je podkladem k udělení známky z hudební nauky. Žák musí vykonat test prostřednictvím e-učebny nebo formou písemného testu (formu zvolí třídní učitel po dohodě se zákonným zástupcem žáka). Zároveň bude pro registrované žádosti zpřístupněna e-učebna, kde jsou dispozici studijní materiály a ověřovací testy.