O škole

Základní umělecká škola Music Art v.o.s. vznikla 15. 3. 1990 nejprve jako Soukromá umělecká agentura a hudební a taneční škola zřízena fyzickou osobou. Od roku 1992 je jejím zřizovatelem právnická osoba Music Art v.o.s.. Škola je od 1. 9. 1994 zařazena do sítě škol MŠMT ČR . Je členem Asociace soukromých ZUŠ a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Financování školy je více zdrojové. Základní finanční zajištění je prostřednictvím dotace MŠMT, příspěvky žáků na úhradu nákladů spojených s výukou a vzděláváním. Podle politické reprezentace a možností městského rozpočtu se občas v rozpočtu školy objevují účelové dotace městských částí na kterých škola působí.

ZUŠ Music Art sídlí v městské části Praha 4 – Modřany, kde od 1. 5. 1993 získala do dlouhodobého pronájmu bývalé kulturní zařízení. S přirozeným procesem rozvíjení se i rozšíření spektra oborového vzdělávání, vznikla potřeba řešit další prostory pro výuku. Od roku 1997 získala škola do pronájmu část budovy bývalých jeslí v Platónově ulici v Praze 4 Modřanech. Od této doby škola poskytuje vzdělání ve všech čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. V roce 2001 bylo vedení školy požádáno starostou Městské části Praha 5 o převzetí pobočky v Praze 5 Barrandov, kterou dosud provozovala ZUŠ Štefánikova, která vzhledem k nově rekonstruovaným prostorům ve vlastní budově, již o toto detašované pracoviště nemělo zájem. Od roku 2001 jsme tedy rozšířili naší školu v prostorech FZŠ Barrandov II. a od roku 2005 jsme dostali do pronájmu celé jedno křídlo budovy základní školy. V té době měla škola 950 žáků a 45 pedagogů.

ZUŠ Music Art se po celou dobu své existence vyznačovala velmi aktivními prezentacemi výsledků vzdělání svých žáků a to jednak na festivalech i soutěžích, ale i jako pořadatel několika soutěží a seminářů. Díky vlastnímu vzdělávacímu portfoliu, nebyla nikdy „nefér“ konkurentem okolním základním uměleckým školám. Přirozenou konkurenci spatřovala v specifické nabídce vzdělávání a proto už od svého začátku má škola 60% vzdělávacích dokumentů vlastních a schválených VÚP a MŠMT.
V roce 2008 splnila škola požadavky pro udělení statutu Fakultní školy a stala se Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.

Stále se rozšiřující zájem o vzdělávání se v naší škole je opřen o tři stěžejní pilíře a to :

1. příjemné a „domácké“ prostředí našich budov
2. Kvalita vybavení školy
3. Neformální vztah učitel – žák opřený nejen o kvalifikační předpoklady, ale především profesionální umělecké aktivity pedagogů.

V současné době má škola celkem 78 zaměstnanců, z toho 72 učitelů. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou plně aprobovaní a kvalifikovaní. Jednou ze stěžejních stránek naší školy je profesně i lidsky kvalitní tým pedagogických pracovníků, kteří jsou připraveni realizovat výchovně vzdělávací cíle. Jádro pedagogického sboru tvoří interní a externí pedagogové ve věku 20 – 50ti let, je zde i pár starších učitelů. Pedagogický sbor je poměrně stabilní, externí učitele jsou především z řad výkonných umělců. Vedení školy se snaží vytvářet podmínky pro zapojení učitelů do akreditovaných vzdělávacích oborů.

Nezbytností je pro nás komunikace s rodiči. Rodiče vnímáme jako plnohodnotné partnery a jejich zájmu si ceníme. Po dohodě s vyučujícími se rodiče mohou zúčastnit vyučování, prostřednictvím žákovských sešitů jsou informováni o průběhu vzdělávání svých dětí. Součástí školy je Klub rodičů Harmonie.

Projekty na škole jsou voleny podle výchovných potřeb školy, ročních období i společenských událostí. Mluvíme o krátkodobých ale i celoročních projektech. Projekty celoroční:Tématické zájezdy a výlety. Představujeme mladé talenty, dílny pro mateřské školy, příklad krátkodobého: Vánoce, Jarní nálady, Vánoční koledování.

Škola má zájem o rozvíjení vztahů s místními i regionálními institucemi. A proto se spolupráce s příslušnými úřady a institucemi stala nezanedbatelnou součástí života.

Vybavení školy, podmínky:
škola je vybavena nejmodernějšími prostředky pro výuku uměleckých oborů. Má dvě profesionálně vybavená audiovideo studia.
Klavírní učebny jsou vybaveny klavíry (křídly). Všechny učebny jsou vybaveny počítači a multimediálním SW. Škola pro evideci výuky a povinné školní dokumentace užívá vlastní elektronický systém PDZUŠ, který si získal oblibu i u jiných základních uměleckých škol.

Při škole funguje orchestr Smíchovská komorní filharmonie, která každoročně velmi úzce spolupracuje se Smíšeným pěveckým sborem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Koncerty obou těles jsou vysoce umělecky hodnoceny a jsou zveřejněny na portálu youtube více… www.smikof.cz