Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

8.1.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení 11.1.2021do 22.1.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informuje, že provoz škol a školských zařízení  období od 11. do 22. ledna  nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27.prosince 2020 do 10. ledna 2021. 

Nově e od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů  primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí. 

29.12.2020

Nařízení vlády : zde 

AKTUALITY

Sdělení rodičům žáků

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků základní umělecké školy Music Art,

Ze zpráv o aktuálním stavu COVID 19 je patrné, že začátek školního roku nebude jednoduchý a že opět bude jedno nařízení stíhat druhé. Bohužel není situace v Praze a ve středočeském kraji nijak růžová a je zapotřebí se k tomu postavit bez hysterie a střízlivě. Protože metodika MZ a MŠMT klade na školy takové hygienické požadavky a doporučení, že je není možné splnit technicky ani personálně, rád bych vás proto požádal o součinnost při ochraně zdraví našich žáků i učitelů těmito základními pravidly:

  • Neposílejte do školy děti, které vykazují příznaky, byť jen kapénkového onemocnění, ochráníte tím zdraví spolužáků a pedagogů okolí více než rouška i respirátor. V případě, že žák zůstane doma, je pedagog hlavního oboru individuální výuky připraven vést výuku distančně – online ze své třídy nebo i z domova.

  • V předmětu hudební nauka pracujeme na jisté formě distanční výuky prostřednictvím video-výkladu látky, která rozsahem bude odpovídat probranému učivu ve výuce prezenční, a to v rámci pololetí. Připravujeme i online testy a podporu probraného učiva online. S ohledem na zpřísněná opatření vydaná MZCR k 19.9.2020, kde jsou pro náš typ školy uvedeny obtížně splnitelné podmínky, dáváme vám v tomto předmětu „volnou ruku“ v rozhodnutí, zda dceru/syna do výuky pošlete. Intenzivně pracujeme na online výuce tohoto předmětu, včetně poslechových aktivit. V každém případě bude určen jeden pedagog z každé pobočky pro online konzultaci v dostupném čase (např. čtvrtek 18:00-19:00 hod. a to formou Chatu, Skype nebo telefonu). Učitelé, budou-li zdrávi, budou v době rozvrhu hudební teorie ve svých třídách samozřejmě přítomni. I když je dnes forma distančního vzdělávání zavedena zákonem 561/2004 Sb. podle §25, odst. 1,2,3, je umožněna také výuka formou kombinovanou, kterou minimálně v hudebním oboru spatřuji jako adekvátní nástroj v souladu se zpřísňujícími  hygienickými opatřeními a efektivním vzděláváním. V zákoně se dále uvádí: vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.

  • Výuka na pobočkách, kde jsme v nájmu základních škol, je podmíněna provozem dané školy. Jedná se o pobočky: Praha 5 – Žvahov, Praha 12 – Na Beránku, Praha 4 JM – Donovalská a ZŠ Vyžlovka. Žáci vyučovaní v těchto detašovaných pracovištích jsou povinni dodržovat nejen pravidla provozu stanovené naší školou, ale i ta, která jsou stanovena na dané pobočce ředitelstvím základní školy.

Zabezpečení operativní aktuální informovanosti zákonných zástupců:

  • prosíme vás o součinnost při kontrole kontaktních údajů uvedených v naší školní matrice (databázi žáků). V minulém pololetí se v nemalých počtech zjistila neaktuálnost telefonních čísel a emailů, a to v kontextu s vyhlášením výjimečného stavu v polovině března 2020. Proto v průběhu září a října dostanete od svých učitelů kartičky s údaji v naší databázi a prosíme vás o poctivou kontrolu.

Úhrada školného: 

  • v letošním školním roce v platbě za první pololetí školního roku 2020/2021 je vám odčítána částka za distanční výuku, a to v průměru 60% ze zaplacené částky předešlého pololetí. Pokud však nebylo uhrazeno školné ve II. pololetí školního roku 2019/2020, je vám k plnému školnému (viz informace na webu školy) přičtena částka za doplatek minulého školního roku, a to 40% z celkové výše školného. Pro příklad: 1800,- školné na pololetí v individuální výuce + 800,-Kč (školné po odečtu 1000,-Kč za distanční výuku). Dohromady je to částka 2600,- Kč. K úhradě školného se žák – zákonný zástupce zavazuje vykonáním přijímací zkoušky a přijetím ke studiu. Úplatu za vzdělávání – (nazývané školné) stanovuje vyhláška 71/2005 Sb. zde a její včasné neuhrazení je důvodem vyloučení žáka ze studia (71/2005 Sb §8 odst.5). Proto vás, zákonné zástupce, prosíme o dodržení této povinnosti a respektovaní termínu zaplacení, který je stanoven do 30.9. kalendářního roku za první pololetí a do 28.2. za druhé pololetí. Pokud u vás vzniknou důvody hodné zvláštního zřetele, prosíme komunikujte o nich s námi, a to formou písemnou – emailem!!! Ne telefonicky. Primárně se svým pedagogem hlavního oboru nebo vedoucím pobočky. Určitě najdeme řešení, která budou v souladu s předpisy.

Uhradit školné lze několika způsoby:

  • bezhotovostně (převodem na účet)
  • kartou nebo hotovostí na pobočce školy. Jen prosíme neposílejte peníze na podklady (příkaz k úhradě) pololetí minulého. Pro dohledatelnost platby v účetním systému je generován identifikátor platby na každé pololetí zvlášť (v důsledku lomení fiskálního roku a roku školního). Toto se týká i jednoho a téhož žáka, který studuje například dva předměty v hudebním oboru a třeba jeden v tanečním oboru. Na každý předmět má zvláštní identifikátory.

Věříme, že společným úsilím a disciplinovaností zvládneme nejen pandemii COVID 19, ale i výuku a učivo. Hudba a umění jako takové je motivátorem k pozitivnímu myšlení i přístupu k problémům dnešní doby. 

Josef Vondráček – ředitel školy

Lukáš Pelikán – zástupce ředitele

Ladislava Vondráčková – zástupkyně ředitele

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Scroll to Top