UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

19.11.2020    

Dvě důležitá data – 25. a 30. listopadu

Prvním datem návratu je tedy 25. listopadu. Druhým termínem je pondělí 30. listopadu, kdy se do škol mají v turnusovém režimu vrátit druhé stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Rotační systém si žáci už vyzkoušeli, po jednotlivých týdnech budou střídat v prezenční a distanční výuce. 

„Základní umělecké školy se mohou od příštího týdne ve čtvrté úrovni PES vrátit k výuce jeden na jednoho, stejně tak jazykové školy. Možné budou i zkoušky v omezeném režimu. Základním opatřením jsou roušky po celou dobu vyučování, časté větrání a další hygienické standardy,“ dodal ministr.

Zdroj: zde

Informace o znovuotevření prezenční výuky v hudebním oboru

19.11.2020    

Vážení rodiče, 

ministři zdravotnictví a školství dnes vyhlásili znovuotevření výuky 1 + 1 od středy 25.11.2020, v našem případě tedy umožnili prezenční individuální výuku (výuka po dvou v přípravném oddělení bude probíhat po 22minutách po sobě tak, abychom dostáli vládnímu nařízení). Všichni kolegové se na žáky těší a věří, že nikdo ze žáčků nebude mít obavy z toho, že případně látku nezvládá tak jako při výuce prezenční. Samozřejmě kolegové tuto situaci vnímají a podle ní budou ke každému žáku přistupovat vstřícně a individuálně. Víme, že jste pro své děti udělali maximum možného a vytvořili jim čas a prostor k tomu, aby mohli vystřídat výuku základní s výukou na hudební nástroje. Chceme, abyste věděli, že si toho velmi vážíme a věřte, že si uvědomujeme, jaké náročné období to pro vás všechny bylo. Upřímně vám za to děkujeme a vyslovujeme obdiv nad tím, jak celou zátěž zvládáte. Moc se těšíme na kontaktní chvíle s našimi malými muzikanty a věříme, že nám to už žádný virus nepřekazí. Věříme, že živá vánoční hudba, na kterou se jistě velmi těšíte prostřednictvím vašich dětí, oživí letošní vánoční pohodu a bude odměnou za vaše úsilí a trpělivost.

 

AKTUALITY

Sdělení rodičům žáků

TEXTOVÉ ZPRÁVY

2.9.2020

DŮLEŽÍTÉ INFORMACE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

31.8.2020
31.8.2020

Na pobočce Barrandov se pro nastávající školní rok 2020/21 vyhlašuje zápis žáků do hudebního oboru, studijní zaměření: hra na bicí nástroje, sólový a populární zpěv.

27.8.2020
10.6.2020
10.5.2020
1.4.2020
25.3.2020

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků základní umělecké školy Music Art,

Ze zpráv o aktuálním stavu COVID 19 je patrné, že začátek školního roku nebude jednoduchý a že opět bude jedno nařízení stíhat druhé. Bohužel není situace v Praze a ve středočeském kraji nijak růžová a je zapotřebí se k tomu postavit bez hysterie a střízlivě. Protože metodika MZ a MŠMT klade na školy takové hygienické požadavky a doporučení, že je není možné splnit technicky ani personálně, rád bych vás proto požádal o součinnost při ochraně zdraví našich žáků i učitelů těmito základními pravidly:

  • Neposílejte do školy děti, které vykazují příznaky, byť jen kapénkového onemocnění, ochráníte tím zdraví spolužáků a pedagogů okolí více než rouška i respirátor. V případě, že žák zůstane doma, je pedagog hlavního oboru individuální výuky připraven vést výuku distančně – online ze své třídy nebo i z domova.

  • V předmětu hudební nauka pracujeme na jisté formě distanční výuky prostřednictvím video-výkladu látky, která rozsahem bude odpovídat probranému učivu ve výuce prezenční, a to v rámci pololetí. Připravujeme i online testy a podporu probraného učiva online. S ohledem na zpřísněná opatření vydaná MZCR k 19.9.2020, kde jsou pro náš typ školy uvedeny obtížně splnitelné podmínky, dáváme vám v tomto předmětu „volnou ruku“ v rozhodnutí, zda dceru/syna do výuky pošlete. Intenzivně pracujeme na online výuce tohoto předmětu, včetně poslechových aktivit. V každém případě bude určen jeden pedagog z každé pobočky pro online konzultaci v dostupném čase (např. čtvrtek 18:00-19:00 hod. a to formou Chatu, Skype nebo telefonu). Učitelé, budou-li zdrávi, budou v době rozvrhu hudební teorie ve svých třídách samozřejmě přítomni. I když je dnes forma distančního vzdělávání zavedena zákonem 561/2004 Sb. podle §25, odst. 1,2,3, je umožněna také výuka formou kombinovanou, kterou minimálně v hudebním oboru spatřuji jako adekvátní nástroj v souladu se zpřísňujícími  hygienickými opatřeními a efektivním vzděláváním. V zákoně se dále uvádí: vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.

  • Výuka na pobočkách, kde jsme v nájmu základních škol, je podmíněna provozem dané školy. Jedná se o pobočky: Praha 5 – Žvahov, Praha 12 – Na Beránku, Praha 4 JM – Donovalská a ZŠ Vyžlovka. Žáci vyučovaní v těchto detašovaných pracovištích jsou povinni dodržovat nejen pravidla provozu stanovené naší školou, ale i ta, která jsou stanovena na dané pobočce ředitelstvím základní školy.

Zabezpečení operativní aktuální informovanosti zákonných zástupců:

  • prosíme vás o součinnost při kontrole kontaktních údajů uvedených v naší školní matrice (databázi žáků). V minulém pololetí se v nemalých počtech zjistila neaktuálnost telefonních čísel a emailů, a to v kontextu s vyhlášením výjimečného stavu v polovině března 2020. Proto v průběhu září a října dostanete od svých učitelů kartičky s údaji v naší databázi a prosíme vás o poctivou kontrolu.

Úhrada školného: 

  • v letošním školním roce v platbě za první pololetí školního roku 2020/2021 je vám odčítána částka za distanční výuku, a to v průměru 60% ze zaplacené částky předešlého pololetí. Pokud však nebylo uhrazeno školné ve II. pololetí školního roku 2019/2020, je vám k plnému školnému (viz informace na webu školy) přičtena částka za doplatek minulého školního roku, a to 40% z celkové výše školného. Pro příklad: 1800,- školné na pololetí v individuální výuce + 800,-Kč (školné po odečtu 1000,-Kč za distanční výuku). Dohromady je to částka 2600,- Kč. K úhradě školného se žák – zákonný zástupce zavazuje vykonáním přijímací zkoušky a přijetím ke studiu. Úplatu za vzdělávání – (nazývané školné) stanovuje vyhláška 71/2005 Sb. zde a její včasné neuhrazení je důvodem vyloučení žáka ze studia (71/2005 Sb §8 odst.5). Proto vás, zákonné zástupce, prosíme o dodržení této povinnosti a respektovaní termínu zaplacení, který je stanoven do 30.9. kalendářního roku za první pololetí a do 28.2. za druhé pololetí. Pokud u vás vzniknou důvody hodné zvláštního zřetele, prosíme komunikujte o nich s námi, a to formou písemnou – emailem!!! Ne telefonicky. Primárně se svým pedagogem hlavního oboru nebo vedoucím pobočky. Určitě najdeme řešení, která budou v souladu s předpisy.

Uhradit školné lze několika způsoby:

  • bezhotovostně (převodem na účet)
  • kartou nebo hotovostí na pobočce školy. Jen prosíme neposílejte peníze na podklady (příkaz k úhradě) pololetí minulého. Pro dohledatelnost platby v účetním systému je generován identifikátor platby na každé pololetí zvlášť (v důsledku lomení fiskálního roku a roku školního). Toto se týká i jednoho a téhož žáka, který studuje například dva předměty v hudebním oboru a třeba jeden v tanečním oboru. Na každý předmět má zvláštní identifikátory.

Věříme, že společným úsilím a disciplinovaností zvládneme nejen pandemii COVID 19, ale i výuku a učivo. Hudba a umění jako takové je motivátorem k pozitivnímu myšlení i přístupu k problémům dnešní doby. 

Josef Vondráček – ředitel školy

Lukáš Pelikán – zástupce ředitele

Ladislava Vondráčková – zástupkyně ředitele

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Scroll to Top