ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE O RODIČE

Vaše dítě bylo přijato do školy, tudíž jsme povinni řídit se platnou legislativou týkající se základních uměleckých škol. Tato povinnost platí i pro rodiče a žáky, tudíž Vás zdvořile žádáme o její respektování.

1) Žáci ani jejich doprovod se bezdůvodně nezdržují v prostorách školy mimo čas výuky (výjimku tvoří akce školy, pauza mezi výukou dalšího předmětu).

2) Doprovod žáků rodiči (zákonnými zástupci, osobou pověřenou rodiči) : pokud vchází žák do budovy školy v doprovodu rodičů či jiného doprovodu, pak doprovod může na svěřence čekat po dobu výuky v prostorách k tomu určených nebo v šatnách.

3) Z bezpečnostních důvodů se zakazuje pohyb na kolečkových bruslích, koloběžce či jiném sportovním náčiní v prostorách školy. Je však možné po dobu výuky tyto věci uchovávat v prostorách šatny. Za tyto a ostatní věci nesouvisející s výukou a vzděláváním nenese škola žádnou zodpovědnost.

4) V prostorách budovy a v areálu školy je přísně zakázáno kouření a požívání alkoholu či toxických návykových látek.

5) Přítomnost rodičů či jiných zákonných zástupců ve výuce není samozřejmostí, ale opírá se o individuální svolení či žádost konkrétního pedagoga (toto není z důvodu krytí nepravostí, jde o soustředění žáka na výuku).

6) Nahrazování výuky – pokud není učitel přítomen ve výuce z vážných zdravotních důvodů, tedy jedná-li se o krátkodobé onemocnění v rozsahu do 14 kalendářních dnů doložené pracovní neschopností, výuka se nenahrazuje. Dále se výuka nenahrazuje v těchto případech:
a) státní svátky
b) prázdniny
c) ředitelské volno
d) velké školní akce (Vánoční koncert či jiné akce, kterých se učitel účastní)
e) nemoc žáka či nepřítomnost žáka

V případě nemoci pedagoga delší než 14 dnů  je zákonný zástupce informován prostřednictvím SMS, mailu nebo infoservisu a na webových stránkách školy. Trvá-li nemoc učitele déle než 14 dnů (10pracovních dnů), je buď zajištěna suplovaná výuka, a nebo má zákonný zástupce žáka nárok na vrácení poměrného školného za neodučené hodiny způsobené nepřítomností pedagoga hlavního oboru.
V případě nemoci žáka s překážkou ve výuce trvající déle než 14 kalendářních dnů doložené lékařským potvrzením může zákonný zástupce podat žádost o vrácení poměrné části školného. Tato částka je odečtena ze školného v následujícím období, nebo vrácena převodem na účet zákonného zástupce. Nepřítomnost žáka ve výuce z důvodu školy v přírodě, rodinné dovolené či jiné soukromé záležitosti ze strany žáka nezakládá právo na vrácení poměrné části školného.

7) Sleva na školném – není nároková

Sleva se poskytuje pouze z důvodu sociální nouze
Sociální sleva – zákonný zástupce doloží čestné prohlášení, že rodina se pohybuje na hranici životního minima (škola má možnost si pravdivost ověřit na patřičných úřadech).

7a) Platba školného převodem  – bezhotovostně nebo platební kartou
 
Zákonný zástupce (plátce školného) obdrží po zařazení žáka do výuky emailem platební příkaz (zkontrolujte i adresář „SPAM“). Systém evidence žáků vygeneruje příkaz k úhradě se všemi potřebnými údaji k identifikaci platby.
Prosíme neposílejte na náš účet žádné platby bez tohoto postupu. Budou vráceny na odchozí účet

8) Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do výuky, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu prostřednictvím e-omluvenky.

9) Žádáme rodiče o maximální využívání e-komunikace s ohledem na trend ekologického chování. Z tohoto důvodu od školního roku 2017/2018 zavádíme e-ŽK a prosíme o jejich akceptování. Veškerý systém je nastaven v souladu s pravidly poskytování informací, bonusů, stipendií apod. Proto se dobře seznamte s právy a povinnostmi, aby nedocházelo k jistým nedorozuměním.

10) Termín odeslání žádostí o slevu na školném je 20. 10. pro I. pololetí, 15. 3. pro II. pololetí. Termín pro platby školného je 31. 10. pro I. pololetí, 31. 3. pro II. pololetí. Veškeré informace týkající se chodu školy, pedagogického procesu atd. je rodič povinen konzultovat se statutárním vedením školy – s ředitelem školy.

11) O případných problémech s výukou, učitelem, případné šikaně atd. informuje rodič vedení školy prostřednictvím i-systému. Po přihlášení se do systému bude každému zákonnému zástupci zaslán na mail tento dokument pro podrobné prostudování. Tento dokument je součástí práv a povinností obou stran a plní funkci školního řádu. Pokud vznikne jakýkoliv konflikt mezi školou a zákonným zástupcem, je řešen primárně na půdě školy dohodou obou stran. V kontextu tohoto žádáme rodiče o součinnost a včasné informování o potenciálních potížích – primárně se statutárními zástupci.

12) Jakákoliv účast žáků školy na soukromých aktivitách učitelů je plně v režimu zodpovědnosti konkrétních osob. Jakoukoliv zodpovědnost trestně-právní a další aspekty z tohoto rizika vyplývající škola nenese. Škola zodpovídá pouze za akce schválené statutárním orgánem a opatřené veškerými potřebnými dokumenty a kvalifikovaností personálu. Pokud žáci nebo pedagogové vystupují na mimoškolních aktivitách, dbají na dobré jméno školy.

 

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru