ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE O RODIČE

Žák dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti. Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem.

Žák chodí do výuky pravidelně a včas dle rozvrhu hodin, k výuce je připraven před učebnou 5 minut před jejím začátkem. Žák chodí do výuky řádně připraven a nosí s sebou potřebné učební pomůcky (noty – vlastní nebo autorizované kopie poskytnuté školou, hudební nástroj, žákovskou knížku, notový sešit, psací potřeby atd.).

V šatně nebo prostorách k tomu určených odkládá svrchní oděv, v případě nepříznivého počasí i obuv a přezuje se do přezůvek. Po odchodu ze školy zůstává šatna prázdná, škola neručí za odložené věci žáků po skončení výuky.

Žák chodí do školy čistě oblečený a dodržuje základní hygienické předpisy. V případě, že žák jeví známky infekčního onemocnění, informuje pedagog neprodleně zákonného zástupce žáka a doporučí zákonnému zástupci neúčast ve výuce a návštěvu lékaře. Toto opatření je nutné nejen vzhledem ke zdraví spolužáků, ale i učitele, který je v tomto ohledu velmi zatěžkán a jeho onemocnění se týká mnoha žáků.

V případě, že je u žáka diagnostikováno astma, alergie, LMD či jiné skryté onemocnění, které je hodno zvláštního zřetele či specifického přístupu ze strany pedagoga, rodič je povinen toto doložit vedení školy lékařským potvrzením.

Žák zachází šetrně se svěřenými učebními pomůckami, potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy hradí v plném rozsahu zákonný zástupce žáka, který prokazatelně poškození způsobil.

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nemanipuluje s meziokenními žaluziemi.

Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních spolužáků.

Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během výuky, na chodbě aj., hlásí ihned svému vyučujícímu.

Žáci dbají na čistotu okolí školy, odpadky odkládají do košů k tomu určených, nepoškozují keře a další zeleň.

Ve výuce se zakazuje žákům používat mobilní telefon, a to v jakékoliv formě (telefonování i SMS).

Žák je povinen docházet do výuky hudební nauky. Není-li to možné z důvodů hodných zvláštního zřetele (doprava ze vzdálenějšího místa, jiná aktivita v čase výuky atd.), žák je povinen si dané učivo doplnit formou studia kombinovaného nebo prostřednictvím webového portálu školy a konzultačních hodin. Žák musí vykonat zkoušku nejpozději na konci školního roku. K průběžnému ověřování znalostí slouží e-testy.

Žák je povinen minimálně 1x za rok vystoupit na interním, žákovském koncertě nebo na veřejném koncertě pořádaném školou. Žádáme zároveň rodiče o součinnost, podporu aktivit školy a účast svých dětí na veřejné prezentaci, neboť koncerty jsou nedílnou součástí vzdělávání a mají pozitivní dopad na zdravé sebevědomí a rozvoj osobnosti žáka.

Díla vytvořená za pomoci učitele a prostředků školy jsou majetkem školy (díla z VO, CD z HO). Zveřejňování audio-video nahrávek na serveru školy a portálu youtube je možné v nezneužitelné míře a při splnění všech obecně platných norem. Pokud by přesto zákonný zástupce po zhlédnutí nesouhlasil, požádá písemně vedení školy o stažení dotyčného videa.

Během konání žákovských koncertů jsou žáci shromážděni v místnosti k tomu určené, ve které se chovají tak, aby nijak nenarušovali průběh koncertu a nerušili své spolužáky. Pro většinu dětí znamená takovýto koncert určité nervové vypětí a vyžaduje maximální soustředění, proto se i žáci a ostatní diváci sedící v sále budou chovat v rámci obecných pravidel slušného chování.

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru